OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Europapier je član Heinzel Grupe od studenog 2010.

OPĆENITO

 Korištenje web stranica društva Heinzel Holding GmbH, 1223 Beč, Wagramer Strasse 28-30, i/ili njegovih podružnica i/ili njegovih povezanih društava, (sve te tvrtke u daljnjem su tekstu "Heinzel", molimo pogledajte "Strukturu udjela" za više informacija, a sve te web stranice u daljnjem tekstu se nazivaju "Heinzelove web stranice") isključivo je dopušteno u skladu s ovim Uvjetima i odredbama o zaštiti podataka. U svakom slučaju, ovi uvjeti i odredbe o zaštiti podataka se mogu izmijeniti, dopuniti ili mijenjati s vremena na vrijeme, kao što može biti slučaj, kao što su npr. za kupnju proizvoda i/ili usluga. Pristupom odnosno korištenjem sadržaja Heinzelovih web stranica prihvatili ste i suglasni ste sa sadržajem i primjenama ovih Općih uvjeta poslovanja i odredaba o zaštiti podataka zajedno s povremenim izmjenama i dopunama. Nadalje, dužni ste poštivati ​​važeće zakone i propise u vezi s korištenjem bilo koje Heinzelove stranice. Ako ne prihvatite ili pristanete na bilo koje odredbe sadržane u ovim uvjetima i odredbama o zaštiti podataka, korištenje Heinzelove internetske stranice izričito nije dopušteno.

Heinzel zadržava pravo izmijeniti, modificirati, dopuniti, ažurirati ili ograničiti ove Opće uvjete poslovanja i odredbe o zaštiti podataka i/ili bilo kakve informacije na Heinzelovim internetskim stranicama u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave; ova odredba primjenjuje se i na poboljšanja ili izmjene i dopune vezano za proizvode, usluge ili kako je slično opisano na Heinzelovim stranicama.
Nema jamstva, odgovornosti ili slično.
Heinzel ne preuzima nikakve obveze, jamstvo ili garanciju ili sličnu odgovornost za točnost, ispravnost, aktualnost, ili potpunost bilo kojih informacija o Heinzelovoj web stranici; to također vrijedi za bilo koje i sve informacije koje pružaju treće osobe na svim Heinzelovim stranicama. Heinzel ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost za ažuriranje Heinzelove web stranice kako bi se pružile ažurirane informacije (kao i one koje pružaju treće osobe), odnosno kako bi se osigurala točnost, ispravnost ili potpunost objavljenih informacija (kao i onih koje pružaju treće osobe) i ne preuzima odgovornost za gore navedeno.


Svako korištenje Heinzelovih internetskih stranice je na vlastiti rizik. Materijal i informacija (koje također pružaju treće osobe) dani su bez garancije, jamstva i obveze ili sličnih odgovornosti. Stoga, Heinzel ne daje nikakve garancije, jamstva, niti preuzima obveze ili slične odgovornosti iz bilo kojeg razloga, bilo izričito ili implicitno, niti one koji nastaju zakonom ili na neki drugi način, uključujući standardnom tržišnom praksom, u odnosu na korištenje za određenu namjenu, odnosno ne krši imovinska prava ili prava komercijalnog ili industrijskog vlasništva i autorskih prava. Nadalje, Heinzel ne preuzima nikakve garancije, jamstva, obveze ili slične odgovornosti vezano uz neprekidni, pravovremeni, sigurni, točni, precizni rad Heinzelovih stranicama.


Ovime prihvaćate i suglasni ste da svako preuzimanje ili nabavu materijala ili informacija (koje također pružaju treće osobe i/ili linkovi s web stranica) činite na vlastiti rizik i da ste isključivo sami odgovorni za svu štetu, što uključuje ali na ograničava se na gubitak podataka ili štetu na vlastitim računalnim sustavima.

Heinzel ne preuzima odgovornost za bilo kakve izravne ili neizravne ili druge štete vis-a-vis vama ili bilo kojoj trećoj osobi koja proizlaze iz ili su u vezi s Heinzel stranicama, njihovim sadržajem ili njihovom upotrebom. Ovo izuzeće se također odnosi na sve druge web stranice ili druge izvore koji su povezani s ili iz Heinzelovih stranica ili koji se odnose na Heinzelove stranice. Nadalje, to isključenje se također primjenjuje i na bilo kakve odgovornosti koja proizlaze iz ili su u vezi s uporabom ili preuzimanjem ili pristupom bilo kojem materijalu i/ili informacijama ili na sličan način. Osim toga, odgovornost za gubitak dobiti, prekid rada ili poslovanja, izgubljenu štednja ili gubitak programa ili podataka je isključen čak do te mjere da Heinzel nije odgovoran pružiti obavijest o mogućnosti takvih šteta. Ovo isključuje bilo kakvu odgovornost kao što je niže opisano koja se odnosi na sve zahtjeve, uključujući ugovorne zahtjeve ili jamstva u vezi ili izvanugovornim ili bilo koje drugim zahtjevima.

 

OPĆI UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

1. Ponude, narudžbe i isporuke podliježu ovim uvjetima prodaje i isporuke.
2. Sve pogodbe koje odstupaju od ovih uvjeta poslovanja moraju biti u pisanom obliku.
3. Mogućnost pobijanja ili usklađivanja Ugovora zbog zablude isključena je.
II. Roba
1. Ako nije drugačije ugovoreno, papir se neće naknadno obrezivati.
2. U pogledu tehničkih svojstava i područja primjene primjenjuju se odgovarajuće odredbe i podaci proizvođača.
3. Ograničenje težine obavlja se na temelju potvrđene težine rizama. U smislu postojećih uzanci podrazumijeva se da težine rizama navedene u potvrdi narudžbe uvijek uključuju i omot. Izvagani formatirani papir postaje neto-težina (bruto-težina umanjena za težinu drvene ambalaže i metalne trake), kod papira u rolama obračunava se bruto za neto.
III. Cijene
1. Zaračunavaju se cijene koje vrijede na dan isporuke.
2. Na cijene koje je prodavatelj naveo u cjenicima i ponudama, kao i na cijene koje su dogovorene između prodavatelja i kupca dodaje se PDV u visini određenoj zakonom.
3. Navedene cijene podrazumijevaju se kao cijene franko skladište prodavatelja uz izbor načina otpreme od strane prodavatelja. Ukoliko zahtjeva drugačiji način otpreme (npr. hitnu ili ekspresnu otpremu), kupac sam snosi uvećane troškove.
IV. Isporuka
1. Isporuke se obavljaju FCA skladište prodavatelja.
2. Isporuke su pravodobne ako se obave u roku od 14 dana prije ili 4 tjedna nakon ugovorenog roka isporuke.
3. U slučaju prekoračenja roka isporuke, kupac može u pisanom obliku pozvati na izvršenje isporuke u primjerenom roku. Zahtjevi za naknadu štete nastale uslijed zakašnjenja isporuke ograničeni su na fakturiranu neto-vrijednost zakašnjele isporuke.
4. Slučajevi više sile, kao što su štrajkovi, nepredviđene smetnje u poslovanju ili otpremi itd., ili druge smetnje za
koje prodavatelj nije odgovoran, istoga oslobađaju od odgovornosti za pravodobnu isporuku za vrijeme trajanja
smetnji, kao i od odgovornosti za posljedice tih smetnji. Ukoliko je ugovoreni rok isporuke prekoračen za vše od dva mjeseca, kupac i prodavatelj mogu odustati od neispunjenog dijela Ugovora.
5. Ako nastupi nemogućnost otpreme već prodane robe, za koju prodavatelj nije odgovoran, tada prodavatelj robu može uskladištiti na rizik i trošak kupca. Ako kupac iz vlastitih razloga i unatoč isporuci izvršenoj sukladno ugovoru, ne preuzme isporučenu robu, tada će se roba uskladištiti i osigurati na njegov trošak. Za robu kupca, koja je uskladištena kod prodavatelja dulje nego što je ugovoreno, troškovi skladištenja i osiguranja posebno
se zaračunavaju kupcu.
V. Plaćanje
1. Za plaćanje kupoprodajne cijene mjerodavni su uvjeti koji su navedeni u ponudi ili na potvrdi narudžbe.
2. Plaćanja se smatraju obavljenim samo ukoliko prodavatelj može slobodno raspolagati iznosom računa u tuzemnoj kreditnoj ustanovi.
3. Ukoliko kupac kasni s plaćanjem dospjele obveze duže od tjedan dana ili ukoliko se mjenica ili drugi instrument plaćanja ne unovče na dan dospijeća, sva prava prodavatelja iz poslovne veze s kupcem dospijevaju odmah.
4. U slučaju zakašnjenja plaćanja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate prema sadržaju faktura, kao i
provizije za inkaso, uz pravo pridržaja daljnjih zahtjeva.
5. Ukoliko kupac kasni s plaćanjem isporuke iz ove ili neke druge kupoprodaje, prodavatelj nema obvezu izvršavati daljnje isporuke. U slučaju ugovora o djelomičnoj ili sukcesivnoj isporuci prodavatelj ima
pravo tražiti predujam za još neizvršene isporuke.
6. Prodavatelju prava iz toč. 3. I 5. pripadaju i u slučaju opravdane sumnje u solventnost kupca.
7. Pravo kupca na prijeboj svojih obveza vrijedi samo za protutražbine koje su u pravnoj vezi s obvezama prodavatelja, a koje su sudski utvrđene ili priznate od strane prodavatelja.
8. Ukoliko ugovorena valuta nije euro, a tečaj ugovorene valute odstupa od tečaja eura na dan sklapanja ugovora više od 1%, prodavatelj i kupac imaju pravo odustati od dijela ugovora za kojeg još nisu izvršene isporuke. Ukoliko prodavatelj zbog zakašnjenja plaćanja trpi gubitke zbog tečajnih razlika, kupac je dužan nadoknaditi taj gubitak.
VI. Pridržaj prava vlasništva
1. Prodavatelj pridržava pravo vlasništva nad isporučenom robom sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, uključujući i eventualna salda na tekućem računu.
2. Vlasništvo se proteže na nove proizvode nastale preradom pridržane robe. Roba se ne smije dati u zalog trećoj osobi ili fiducijarno prenijeti u vlasništvo treće osobe.
3. Ukoliko kupac kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene ili ukoliko nastupi opravdana sumnja u solventnost kupca,
kupac je dužan robu, nad kojom je vlasništvo pridržano, vratiti na zahtjev prodavatelja; povratno preuzimanje robe ne smatra se odustankom od ugovora.
4. Kupac je dužan robu, nad kojom je vlasništvo pridržano, osigurati primjenom, pozornosti savjesnog gospodarstvenika te na zahtjev predočiti dokaz o sklopljenom osiguranju. Kupac već sada svoja prava iz
toga osiguranja ustupa prodavatelju.
VII. Prigovor zbog nedostatka
1. Obećanje posebnih svojstava proizvodi pravne učinke samo ako je u pisanom obliku potvrđeno od strane prodavatelja.
2. Prigovori zbog nedostataka dopušteni su samo kod isporuke robe koja je prodana kao roba prvorazredne kvalitete, te ako ti nedostaci mogu znatno utjecati na upotrebljivost proizvoda koji se od te robe
izručuju. Pravo na prigovor isključeno je za robu koja je krojena na poseban format.
3. Štete nastale prilikom transporta ili razlike u količini kupac je, pod prijetnjom gubitka prava, dužan odmah po preuzimanju robe prijaviti prijevozniku te bez odgađanja pisanim putem o tome obavijestiti prodavatelja. Ostali se prigovori zbog nedostatka moraju, pod prijetnjom gubitka prava, podnijeti u pisanom obliku u roku od osam dana od primitka robe uz dostavu računa, uzoraka, originalnih naljepnica s rizama, paletnih listića, ambalaže odnosno paleta.
4. Ako se prigovor izjavi sa zakašnjenjem ili ako se reklamira roba bez pisanog pristanka prodavatelja u bilo kojem obliku dalje preradi ili proda, tada se gube sva prava iz odgovornosti za nedostatke.
5. Kod pravodobnog i osnovanog prigovora prodavatelj može birati između primjerenog sniženja cijene i zamjenske isporuke.
6. Odgovornost prodavatelja ograničena je na izravnu štetu. Moguća prava na naknadu štete, bez obzira iz koje pravne osnove, ograničena su na vrijednost fakturirane robe koja je bez greške, pod uvjetom da postoji besprijekoran dokaz ošteti.
7. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za tehničko savjetovanje ili propuštanje tehničkog savjetovanja prilikom prerade robe.
8. Reklamirana roba mora se u punom opsegu u prerađenom i neprerađenom stanju držati na raspolaganju prodavatelju.
VIII. Ambalaža
1. Ukoliko kupac u roku i pod uvjetima, koje odredi prodavatelj, euro-palete koje ostaju u vlasništvu prodavatelja, ne pošalje natrag u upotrebljivom stanju, prodavatelj ima pravo kupcu zaračunati vrijednost
ponovne nabave.
2. Isporučena trgovačka roba ne podliježe obvezi zbrinjavanja transportne i prodajne ambalaže u nekom priznatom sustavu zbrinjavanja kojeg je definirao prodavatelj.
IX. Mjesto ispunjenja i sudska nadležnost
1. Ako pojedine odredbe ugovora ili ovih uvjeta prodaje nisu valjane, time se ne utječe na ostale odredbe.
2. Mjesto ispunjenja je Široki Brijeg, a za sve zahtjeve iz poslovne veze nadležan je sud u Širokom Brijegu. Prodavatelj ima pravo svoje zahtjeve ostvarivati i pred opće nadležnim sudom na čijem se području nalazi sjedište kupca.